ممکن است جالب توجه است:

چشم ابي - مجموعه ای درخشان

من دوست دارم برای دیدن وجود دارد همچنین: